Fermilab
Batavia, Illinois, USA
Author
Burov, A.V.
Johnstone, C.
Khabiboulline, T.N.
Lebedev, V.A.
Lunin, A.
Nagaitsev, S.
Solyak, N.
Stratakis, D.
Sukhanov, A.I.
Syphers, M.J.
Valishev, A.
Yakovlev, V.P.