University of Hamburg, Institut für Experimentalphysik
Hamburg, Germany
Author
Kuropka, W.
Mayet, F.